Zlo a energie strachu

09.03.2015 22:23

Po celá staletí a nejspíš tisíciletí jsme žili jako lidské bytosti pod diktátem mužské síly – EGA a MOCI, jejíž nejúčinnějším a nejmocnějším nástrojem ovládaní je STRACH.

Energie strachu, Ega a moci zastupuje třetí čakra.

Nová éra Vodnáře, do které Země vibruje je přechodem do jemnějších energií, energií  SRDCE – zastoupené čtvrtou čakrou.

Jedná se o vibrační rovinu, ve které strach a boj už nemá místo.

Převažující mužský princip, mužská energie, zastoupená strachem se však zoufale takové  změně brání a nechce se jí jednoduše vzdát. 

Proto je třeba, aby energie zla byla posílena ve všech formách. Strach je tedy zakomponován téměř ve všech oblastech našeho života. Strach jednotlivců umožňuje narůstání kolektivního strachu a energie zloby, nezdravé soutěživosti  a boje.

Lidé si však neuvědomují, že skrze jejich vlastní strachy jsou ovládáni, manipulováni a řízeni.

MYSL jsme dostali jako lidské bytosti darem od Boha.

MYSL se projevuje ve dvou aspektech :

  • ROZUM = mužský princip
  • INTUICE= ženský princip

MYSL se projevuje skrze EGO, které zastupuje oba principy.

EGO je vnějším projevem Vědomí a umožňuje nám život v zemském plánu.

 

Pokud se EGO spojí s ROZUMEM (bez vlivu srdce), výsledkem je MOC, ovládání a manipulace, za nimiž se ve své podstatě schovává STRACH v nejrůznějších formách.

Pokud se EGO spojí se SRDCEM (v harmonii s rozumem), výsledkem bude MOUDROST, charisma a tvořivá síla, která nepotřebuje strach.

 

STRACH jako energetická forma – snižuje, stlačuje, uzavírá, odděluje, rozděluje, omezuje. Působí směrem dovnitř a utlačuje.  Strach = tma, měsíc.

STRACH přitahuje všechno temné, těžké, tmavé, uzavírající, stlačující, oddělující. Z toho pramení bezmocnost, opuštěnost, nedostatek ve všech směrech, zoufalství a všechny formy utrpení a nemocí.

 

Energie srdce v čisté podobě je LÁSKA – otevírá, rozšiřuje, osvobozuje, sjednocuje, propojuje, spojuje, léčí, posiluje, uzdravuje. Působí směrem zevnitř a ven. Láska = světlo, slunce.

 

Věk Vodnáře zastupuje LÁSKA – energie srdeční čakry.

Láska v čisté podobě je stav bytí - ženský princip, božská tvořivé energie, kterou zastupuje Panna Maria a která byla po celé věky potlačována.  Souvisí s přírodou, zemí – hlínou, sluncem, teplem.

Ženská energie a ženský princip tvoření se znovu osvobozuje a prosazuje.

Konec éry mužské síly - Ega, moci, zla a strachu se však nevzdává bez boje.

 

Ubránit se zlu můžeme skutečně ale pouze tehdy, když zůstaneme ukotveni pevně ve svém srdci.

Takové energie zastupuje ODVAHA, DÚVĚRA a VÍRA v sebe jako pozitivní síla, nikoliv však BOJ.

Být ukotveni v srdci však neznamená slova, ale prožitek - stav bytí.

 

Děti nové generace se rodí většinou ve vibraci čtvrté, páté a šesté čakry.

Potřebují náš láskyplný dotyk k ukotvení vysokých energií, se kterými přicházejí na tento svět a které vibrují na rozhraní obou principů, kde zatím stále strach má převládající roli.

Potřebují si víc uvědomovat sami sebe ve fyzickém těle (posílení  druhé čakry) -  ve fyzické realitě, aby našli rovnováhu mezi ženským a mužským principem, což  je základ harmonického fungování lidské bytosti a základ zdraví.

Tyto děti potřebují mnohem víc pozornosti, lásky, naší trpělivosti, dotyku a pohlazení, než si umíme představit. Potřebují objímání jako jistotu, že zde nejsou samy a že jsou milovány. Jsou to bytosti světla, které nám přicházejí na pomoc, abychom mohli učinit změny, po kterých jako lidské bytosti z houbi svých duší toužíme, ale svázáni zlem a strachem jsme zapomněli, jakou vnitřní silou a schopností disponujeme.

 

 

SATANSKÝ  PRINCIP

znamená prosazení moci a zla.

Rozum běžného člověka funguje pod vládou strachu, zejména kolektivního strachu, ke kterému je svým vlastním strachem, obavami, negativními myšlenkami a emocemi připojen. Kolektivní strach posiluje zlo ve společnosti a doslova odsává, odčerpává životní sílu a energii svým nevědomým obětem.

Satanský princip zastupují církve, mnohá náboženství a mocenské struktury, které žijí a posilují díky strachu lidstva.

3. čakra – v nižším aspektu představuje nejsilnější energii strachu, manipulaci skrze strach a zneužití síly ohně třetí čakry.

3. čakra – ve vyšším aspektu představuje odvahu, sílu ke změnám, svobodu, pravdu, moudrost a transformaci.

 

Třetí čakra je nezbytným prvkem v transformaci, neboť vše musí projít skrze střed ( 3. čakra) = skrze TMU = Zlo.

Není možné projít zespodu nahoru čakrovým systémem a obejít střed !!

Zlo je nezbytnou součástí všech změn a musí být prožito a pochopeno.

 

Teprve potom je možné zlo a strach propustit na svobodu a jejich místo nahradí láska.

Tento proces automaticky přináší životní změny a návrat ke zdraví.

Bez skutečného prožitku strachu a zla není změna možná.

Bez tmy není světlo.

 

Strach a nemoc tedy patří neodmyslitelně k sobě. 

Strach je vysavač životní síly.

Strach je nejúčinnější biologická zbraň, kterou my sami používáme proti sobě.

Naopak důvěra, víra v sebe, jistota a láska přináší svobodu a zdraví.

K tomu však nestačí slova, toto musíme žít a prožít.

Teprve prožitek a pochopení znamená ve skutečnosti kvantový skok , který umožní změnu stavu a formy.

 

 

V meditaci žádám pannu Marii o pomoc a její přítomnost.

Prožívám každou buňkou uvolňování strachu a zla.

 

„Celou svou bytostí propouštím a uvolňuji strach ze svého života.

Uvolňuji a propouštím strach a všechny formy energie strachu ze všech svých jemnohmotných těl i z každé buňky svého fyzického těla.

Uvolňuji a propouštím ze svých těl i svého života strach ve všech podobách a na všech úrovních mého bytí.

Otevírám své srdce lásce, důvěře a víře v sebe sama i všechny, které mám ráda a na které myslím.

Všechna má zklamání i mé strachy jsou pouhým nedostatkem lásky a strachem, že má potřeba lásky nebude naplněna.

Teď už to vím a celou svou bytostí  přijímám lásku ve všech podobách, protože toto je moje dědičné právo a dar mého otce Boha a matky Země.

Moje fyzické tělo i jemná těla se očišťují a září zdravím.

Panno Marie Matko Boží ochraňuj mě, pomáhej mi a dávej mi sílu k překonání všech pochybností.

Já jsem zářící bytost, vyzařuji lásku, radost, hojnost a zdraví tady na Zemi i v celém Vesmíru.

Já jsem.

Z celého srdce děkuji.“

 

Toto je moje úvaha o strachu, zlu i cestě ke změnám.

Viky