Neuro-spinální rebalance

- přirozený návrat ke zdraví

 

Neuro-spinální rebalance je z mého úhlu pohledu nadčasová terapie, která využívá všech nejnovějších poznatků kvantové fyziky, psychoneuroimunologie, epigenetiky a prakticky vychází z mých vlastních poznatků a dlouholetých zkušeností terapeuta a lektora kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace.

Co znamená "nadčasová" ?

Domnívám se, že pokud umíme pracovat se svým tělem prostřednictvím vhledu, pochopíme příčinu a umíme sami sebe léčit silou záměru, bez použití chemie a s prokazatelným výsledkem, je to skutečné léčení na všech úrovních bytí a tomu říkám "nadčasové".

Tento koncept však nezapadá do současných medicínských tabulek a ne každý je takovému způsobu léčby ( samoléčby) nakloněn a otevřen, protože vyžaduje absolutní převzetí zodpovědnosti za sebe a své zdraví.

 

Neuro-spinální rebalance je zcela nový 3 denní intenzivní kurz, který má dva obsahové panely:

 

První část kurzu je jako vždy víc informační a je zaměřena především na individuální práci terapeuta, který se učí "vidět" sebe sama a potom i klienta z nového úhlu pohledu, jiného než dosud.

Intenzivně pracuje na sobě, aby "prožil" nové informace a ztotožnil se s nimi. Bez vlastního prožitku totiž nemůže předat tuto zkušenost svému klientovi a bez pochopení nemůže předat ani informace.

 

Druhá část je praktická, terapeut se učí pracovat s klientem  - kdy zcela nově klient vstupuje do "hry své vlastní terapie" a nezůstává již zcela pasivní.

 

Terapeut musí však obsáhnout a prakticky "přijmout" zcela nové informace (skrze vlastní pochopení a prožitek) a učí se "vést" svého klienta v terapii tak, aby jeho výsledek i prožitek terapie byl maximální.

Klient, i když vědomě spolupracuje s terapeutem, terapii si velmi intenzivně prožívá ( a užívá ) a jeho vnímání sebe, svého těla a časem i svého života se velmi rychle mění. Sám začne vnímat intenzitu změn a sám vnímá, kdy je "dole a kdy nahoře" a co je podstatné, sám časem začne vidět a vnímat souvislosti.

Je fascinující vidět, jak rychle se mění a uzdravuje.

Stejný a možná ještě větší benefit získává i terapeut, protože i on je součástí této krásné a velké "hry".

 

Pokud jste si zamilovali kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace a prošli i dalšími kurzy, kdy jsme si už všichni mysleli, že "nic krásnějšího nemůže existovat" pak budete znovu a znovu udiveni a nadšeni, stejně jako já, že můžeme "jít" ještě dál.

 

Tento kurz považuji za volné pokračování kurzu Kraniosakrální terapie CHR I. level

tedy - Kraniosakrální terapie II. level je nyní jednoznačně kurz Neuro-spinální rebalance, protože jedna metoda může volně přecházet v druhou a naopak a vzájemně se mohou doplnit.

 

Program kurzu :

 

Srovnáme-li Kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace ( CHR) s Neuro-spinální rebalancí ( NSR ), dojdeme k těmto rozdílům:

 

Kranio CHR - klient leží oblečený pohodlně na lůžku, pasivně příjímá a užívá si terapii.

NSR - klient leží oblečený pohodlně na lůžku, aktivně přijímá ( užívá si terapii ) a zároveň se stává spolutvůrcem své vlastní terapie. Zcela nově se učí "vědomí těla" a víc si uvědomuje sám sebe.

 

Společné je to, že jako terapeuti absolutně respektujeme individualitu a jedinečnost každého člověka a nevstupujeme do terapie jako ten, kdo diagnostikuje a hledá problémy a nemoci, ale vidíme člověka jako osobnost - bytost -  v jeho celistvosti ať na fyzické či nefyzické rovině.

 

Role terapeuta v Neuro-spinální rebalanci se však výrazně mění.

Vyžaduje jeho ochotu učit se, pracovat na sobě a rozvíjet své schopnosti, aby mohl pracovat se svým klientem či sám se sebou s lehkostí a přirozeností. O to větších a úchvatnějších výsledků pak dosahuje a dá se říct, dosahují oba.

Terapeut zde sehrává absolutně zásadní roli, protože učí klienta porozumět novým informacím, které mu předává ( a které možná klient nikdy předtím ani neslyšel) a učí ho JAK tyto informace přijmout a vhodným způsobem (v souladu s možnostmi a schopnostmi klienta) je začlenit do procesu jeho vlastní léčby i jeho každodenního života.

Zde je třeba respektovat, že taková vlastní léčba může být v mnoha případech "pouze" doplňující (zejména na počátku), zatímco klient dodržuje určité medicínské postupy u svého lékaře.

 

V terapii Neuro- spinální rebalance však hlavní roli hraje ten, KDO předává, CO předává a JAK.

 

Práce terapeuta je v NSR doslova postavena na dokonalém pochopení a přijetí informací, kterým důvěřuje a se kterými je sám v souladu.

Zde je dobré podotknout, že terapeutem můžete být sami sobě, aniž byste museli pracovat s klienty.

 

Stručný obsah toho, co se budete učit:

- MYSL - jak mysl ovlivńuje všechny aspekty našeho života, především pak naše zdraví a pohled na sebe sama.

- FYZICKÉ TĚLO - jeho struktura 3D a kvantové energie.

- MOZEK člověka (holografický model, mozek a mozkové frekvence, neuronové dráhy, synapse, neurovnové okruhy, chemie atd.), co se děje při procesu myšlení a prožívání věcí v těle (biologie a chemie těla, vznik nemoci a patologických změn).

- DNA a co o ní vůbec nevíme, aktivace a deaktivace genů - je to vůbec možné?

- Buňka, atom, elektron - jak je to vše jednoduché !! Co vůbec nevíme a nikdy nám neřekli - jak snadno můžeme kontrolovat své zdraví !!

- Co to je a jak funguje podvědomá a vědomá mysl, jaké je "tajemství" podvědomé mysli, role projekce.

- Jakou skutečnou roli v našem životě hrají emoce a co o nich vůbec nevíme, jaký mají vztah ke vzniku nemoci i k léčení.

- Jak nám emoce slouží, když pochopíme jejich poselství, význam a smysl.

- PÁTEŘ v hlavní roli, nervový systém, nervové pleteně a trochu anatomie.

- Čakry - co o čakrách vůbec nevíme, role a význam čaker, jak se podílí na nemoci i léčení.

- Co to je placebo a nocebo.

- Historie placeba a jak placebo funguje doopravdy (co nám nikdy neřekli a neříkají), jakou hraje roli v terapii.

- Co to je psychoneuroimunologie.

- Proč jsme nemocní a proč i "banální" nemoc může způsobit katastrofu.

- Co to je epigenetika (fascinující informace, fakta, studie, které se nezveřejňují a proč)

- Kvantová fyzika (proč se jí lidé bojí).

- a mnoho dalšího......

 

Proces "léčby" v takové terapii nemusíte nutně vidět jako léčení ve smyslu, jak jej známe, ale jde o frekvenční vyladění - jako "léčení" na všech úrovních bytí (mentální, emocionální, psychické), přičemž benefit - zisk - dary - přichází pak automaticky i na úrovni fyzické.

 

Takovým darem pak mouhou být pozitivní změny v osobním životě, pozitivní změny ve vztazích, materiální prosperita atd.

To vše přináší radost z výsledku, z úspěchu, pocity vděčnosti zejména k sobě, větší sebejistota, sebedůvěra, sebeocenění, pocit štěstí a automaticky zdraví.

Lítost pak zcela samozřejmě nahradíte empatií. Lítost a pocity oběti už nebudete potřebovat.

Pamatujte, že štěstí je stav bytí.

 

Čím opravdověji terapeut "léčí" sám sebe, tím "mocnější" a "opravdovější" je jeho terapie s klienty.

O výsledku takové terapie pak nemusíte vůbec pochybovat. Vše se "pouze" děje.

Takový terapeut pak umí nechat být a vytvořit "prostor", který je k takovému typu léčení nezbytný a respektuje všechny zákonitosti.

 

První část kurzu je více informační a meditační, druhá část je praktická.

Seznámíte se s anatomií a fyziologií těla v nezbytně nutném rozsahu  - pro pochopení věci.

Meditační trénink je důležitou součástí kurzu, protože vnitřní vjemy, vhled, prožitky a zkušenosti jsou nenahraditelné slovem.

V druhé části se učíte postup celé terapie (na stolech) při vzájemné praxi - terapeut, klient a obráceně.

Neuro - spinální rebalance však není manipulační technika, na jaké jsme běžně zvyklí.

 

Kurz je určen všem, kteří se nebojí změn a kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe a být zdraví, šťastní a žít život podle vlastních přání a představ.

 

Terapeutem v pravém slova smyslu se tak můžete stát i sami sobě, aniž byste museli pracovat s druhými lidmi, pomáhat jim a zachraňovat je.

Naučíte-li se velmi jednoduché principy této terapie, pak ji můžete kdykoliv poskytnout sami sobě i svým blízkým, budou-li o to stát.

 

Jste-li absolventi Kraniosakrální terapie CHR, pak znalost základního pohybu ve Vesmíru - tzv. dechu života - je vaší výhodou.

Jste-li absolventi dalších kurzů ( Kranio CHR II. level - kvantový dotyk, Psychologie čaker atd.), pak už máte určitou znalost základních pojmů kvantové mechaniky i určitou meditační zkušenost a disponujete další výhodou.

 

Největší vaší výhodou však je, jste-li připraveni a otevřeni změnám a všemu novému, co přichází právě teď !
Ještě nikdy jsme jako lidstvo nebyli obdařeni takovými informacemi a takovými dary - schopnostmi - jako v této době velkých změn na Zemi.
Nenechme si to ujít :-)

 

Terapii neuro-spinální rebalance můžete velmi dobře sladit s kraniosakrální terapií cestou hluboké relaxace. Výsledky terapie se pak umocňují a jsou rychlejší. Zároveń klient se víc aktivně podílí na procesu změn - zdraví i změny v životě - a to ho vede k větší zodpovědnosti ke svému tělu i k sobě.

 

Technika Neuro-spinální rebalance je moje vlastní a nekopíruje žádné jiné kurzy v česku ani v zahraničí.

 

Ceny :

Je-li NSR vaším prvním kurzem, pak vaše cena je              13 800,- CZK

Jste-li absolventi Kranio CHR I. level, pak vaše cena je        11 500,- CZK

Jste-li absolventi Kranio CHR I. a II. level, pak vaše cena je     8 500,- CZK

 

Součástí kurzu je pracovní skriptum - jako vždy nabité informacemi a kurz je ukončen Certifikátem.

 

 

               

 

Máte-li zájem o tento kurz, pište na v-laska@email.cz

 

Pro termín kurzu jděte na odkaz Termíny kurzů (levá lišta v hlavním menu).

 

Těším se na vás, na vše nové a vždy a stále neopakovatelné

Viki

 

Dodatek :

Technika Neuro - spinální rebalance, byť vznikla spontánně jako moje vlastní technika samoléčby páteře, je postavena na vědeckém základu, i když se může zdát, že "zní příliš fantasticky".

Osobně si myslím, že jsme si tak moc zvykli na vlastní neschopnost a bezmocnost a jaksi samozřejmou odkázanost na pomoc těch, "kdo jsou k tomu určeni", že jsme zapomněli na víru v sebe a inteligenci, kterou je obdařeno tělo každého z nás. Mnohdy je však pohodlnější nevědět, abychom nemuseli nic změnit.

A právě tehdy bývá nemoc tím DAREM největším, i když v dané chvíli si to vůbec neuvědomujeme, abychom našli sami sebe a svoji vlastní dokonalost.

Jistě není náhoda, že hned o rok později, co jsem začala Neuro-spinální rebalanci předávat dalším lidem, narazila jsem na vědeckou práci

Dr. Candace Pert PhD., americké neurovědkyně, molekulární bioložky a farmakoložky, která se rozhodla v souladu se svým svědomím kráčet mimo hranice povolené vědy a stala se tak jednou z vědců, kteří mimořádně přispěli k novým objevům v neurovědě a ve výzkumu mozku.

Dr. Candace Pert objevila v mozku opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny a propojení neuropeptidů s opiátovými receptory po celém těle. Toto byl zcela převratný objev, zejména z pohledu fungování mozku - mysli a imunitního systému člověka.

Potvrdila provázanost - jako oboustrannou komunikační smyčku -  všech systémů těla, nikoliv - jak tvrdí alopatická medicína, že jednotlivé systémy fungují odděleně, což je i pro selským rozumem myslícího jedince směšné.

 

Dr. Pert dala světu dokonalou teorii o fungování emocí v těle a je považována za jednoho ze zakládajících členů nového vědního oboru - Psychoneuroimunologie (1989), která je stále alopatickou, tedy oficiální medicínou zesměšňována, a tím pádem zatracována, a není se čemu divit. Kdyby lidé začali "chápat", jak naše tělo i mysl doopravdy funguje, lékaři by neměli práci.

Smutným a zdokumentovaným faktem totiž je, že většina lidí na světě neumírá na nemoc, ale na její léčbu.

 

Dr. Candace Pert PhD. můžete znát také z filmu "Co my jen víme" (What the bleep, do we know), který obletěl v roce 2004 svět. Je také autorkou knihy "Healing and the MInd" (Léčení a Mysl) a knihy "Everything You Need to Know to Feel Go(o)d, with Nancy Marriott.

V českém jazyce je přeložena její vynikající kniha "Molekuly emocí".

Z této knihy mám nesmírnou radost, protože vědeckými fakty dokládá, co už sice dávno víme, ale neměli jsme "vedecky podloženo" a mnozí z nás to zkrátka potřebují, aby přijali nové myšlenky pro své vlastní léčení.

 

Citace z knihy, která přímo koresponduje s mým pohledem na člověka v Neuro-spinální rebalanci :

 

Na základě všech dosavadních zjištění už si dál nemůžeme myslet, že limbický systém mozku (amygdala, hippocampus, hypotalamus) je jediným „sídlem“ emocí, protože v těle existují další místa vysoké koncentrace téměř všech neuropeptidových receptorů.

Je to například zadní strana míchy, která je první synapsí v nervovém systému, kde se zpracovávají všechny somatosenzorické informace, tedy všechny informace, týkající se jakýchkoliv tělesných vjemů, nebo pocitů, ať už je to dotyk na kůži, nebo pocity vzniklé při pohybu orgánů, které zajišťují naše tělesné procesy.

Téměř každý peptidový receptor, včetně opiátových, lze nalézt v oblasti míchy, která filtruje příchozí tělesné pocity.

Téměř ve všech místech, kde do nervového systému vstupují informace z některého z pěti smyslů – zrak, sluch, čich, hmat, dotek – najdeme vysokou koncentraci neuropeptidových receptorů.

Tato místa získala pojmenování „uzlové body“, protože právě sem je směrováno největší množství informací, které jsou přenášeny axony a dendrity nervových buněk orgánů a tkání.

Tyto uzlové body jsou pravděpodobně přizpůsobeny tak, aby byly přístupné téměř všem neuropeptidům, když dělají svou práci, zpracovávají informace a tím umožňují jedinečné neurofyziologické změny.

EMOCE a POCITY jsou tudíž složitě propleteny v obousměrné komunikační síti, ve které se jedno může změnit na druhé. Tento proces obvykle probíhá na nevědomé úrovni, ale za určitých podmínek může probíhat i vědomě (s vědomým záměrem).

Když se smyslové informace pohybují přes jednu nebo více synapsí, všechny procházejí FILTREM, jako filtračním procesem. Zde vstupuje smyslová informace do vědomí.

Filtrační proces rozhoduje, kterému podnětu dáme v daném okamžiku větší či menší pozornost a je podmíněn množstvím a kvalitou receptorů na těchto uzlech.

Tato kvantita i kvalita receptorů je podmíněna mnoha faktory, kromě jiných i naší předchozí zkušeností nebo zkušeností z dětství, dokonce i tím, co se událo v bezprostřední minulosti.

Skutečnost, že PAMĚŤ je zakódována nebo uložena na úrovni receptorů znamená, že paměťové procesy jsou řízené emocemi a jsou mimovolní , ale stejně jako jiné procesy zprostředkované receptorem mohou být i řízeny vědomě."